Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Spolek

Spolek "Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou"

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. Zastupuje a hájí zájmy dětí a mládeže při Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivit ve volném čase dětí a mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou, podmínky pro vyhledávání talentů a práce s nimi. Podílí se organizačně a finančně na akcích školy, hlavně těch, které přesahují rámec běžné výuky. Pomáhá škole s nadstandardním vybavením.

Kontakt spolku se školou zajišťuje rada, který se schází přibližně jednou za čtvrtletí.

Předsedkyní spolku je Jana Jaklová, místopředsedkyní je Lucie Dvořáková.

Členové rady jsou:

 • paní Jana Kubáčová (hospodář)
 • paní Veronika Martinková (HO)
 • paní Pavlína Školníková (VO)
 • paní Renata Koblásová (LDO) - dochází na schůzky Rady spolku
 • pan Radek Beránek (TO) - dochází na schůzky Rady spolku
 • paní Monika Petrová (revizor spolku) - dochází na schůzky Rady spolku

Z každé schůzky je vypracován zápis, který je zveřejněn na nástěnce v přízemí školy. Na schůzky rady dochází zástupci rodičů jednotlivých souborů z důvodu organizace a financování mimoškolní činnosti ansámblů.

Položky v rozpočtu Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou":

Hudební obor:

 • mimoškolní činnost – zájezdy (koncerty, divadla), příspěvek na dopravu, příspěvek na koncerty a představení (dohoda dle ceny vstupenek)
 • soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu
 • úhrada pronájmu prostor pro koncerty (pokud se jedná pouze o vystoupení HO)

Výtvarný obor:

 • mimoškolní činnost – zájezdy (výstavy, tematické programy)
 • příspěvek na nadstandardní vybavení učebny, pomůcek pro výuku, výstavních potřeb

Taneční obor:

 • mimoškolní činnost – zájezdy (taneční programy)
 • soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu, pořízení nových kostýmů
 • úhrada pronájmu prostor pro vystoupení (v případě, pokud se jedná pouze o vystoupení TO)

Literárně dramatický obor:

 • mimoškolní činnost – zájezdy (divadla, tematické zájezdy), příspěvek na dopravu
 • pořízení nových kostýmů a scén

Sarabanda, I flauti matti, Orecchie Grandi, ColorBand:

 • vlastní finanční zdroje (Město RK, Královehradecký kraj, drobní sponzoři, …)
 • financování vlastních projektů (koncerty, soustředění, zájezdy, CD,…)

Pokladna spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“:

 • úhrada nákladů na soutěže (účastnické poplatky), částečně - cestovné, ubytování
 • příspěvky na reprezentaci školy (CD, FLASH, reklamní materiály, občerstvení)
 • příspěvky na organizaci soutěží a přehlídek (školních, okresních, krajských)
 • příspěvek na nadstandardní vybavení školy
 • úhrada květin a dárků pro absolventy všech oborů
 • úhrada pronájmů koncertních síní (u akcí, pořádaných celoškolně – Dny ZUŠ, novoroční koncert, aj.)
 • úhrada mezd a cestovného umělců, porotců, hostů, účastnících se akcí školy
 • podpora výjimečných talentů (mezinárodní kurzy a školení) - příspěvek max. 1000,- Kč/1 žák/1 rok

Všechny úhrady probíhají po předložení řádného jmenného seznamu účastníků a vyúčtování dané akce. Veškeré doklady je nutné předat nejpozději do 7 dnů po ukončení Mgr. Kamile Hájkové.

Příjmy do pokladny:

 • členské příspěvky rodičů – do jednotlivých pokladen HO, VO, TO, LDO

Základním příjmem spolku jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje pouze jeden obor, rodiče platí příspěvek ve výši 100,- Kč. Jestliže dítě navštěvuje více oborů, platí v každém oboru 50,- Kč.

Vstupné z vystoupení a koncertů:

 • pokud se jedná o akce jednotlivých oborů, výtěžek jde do pokladny oborů
 • pokud se jedná o celoškolní akce, výtěžek jde do pokladny spolku

Projekty, dary, dotace:

 • pokud je určeno, jdou ke konkrétnímu příjemci
 • pokud není určeno, částka je rozdělena do oborů nebo potřeb spolku v daném období

Stanovy spolku

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service